1301521Gender and Politics
เพศกับการเมือง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์หญิง-ชายในทางการเมือง วิวัฒนาการบทบาทของหญิงในการเมือง ทฤษฎีและทัศนะทางการเมืองแบบเฟมินิสต์ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิง-ชาย ในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ การปรับเปลี่ยนและแนวโน้มของความสัมพันธ์หญิง-ชายกับ
นัยสำคัญต่อลักษณะและการพัฒนาการเมือง

Men and women in politics; development of women’s participation in politics; feminist theory and perspectives on politics; power relations of men and women in public policy process; change and trend of gender relations and
implications on nature of politics and political development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54