1301520International Political Economy
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ สมมติฐานและข้อสรุปของทฤษฎีเหล่านี้ และประโยชน์ของทฤษฎีดังกล่าวในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


Various theories concerning international political economy; hypotheses and conclusions of those theories; and advantages of the theories in making correct understanding in relation to international political economy.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55