1301517Politics and Governments of Japan
การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น โดยเน้นถึงผลกระทบของแบบแผนทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อการพัฒนาและกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ซึ่งเลียนแบบจากอารยธรรมตะวันตก


Politics and government of Japan with an emphasis on impacts of customary and traditional patterns upon development and the process of governing and adopted from western civilizations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55