1301513Political and Social Changes
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมและปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ เช่น แนววิเคราะห์กระบวนการเข้าสู่ภาวะทันสมัยทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงในลักษณะการปฏิวัติแนวความคิดของกลุ่มมาร์กซิสต์
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติแนวพึ่งพิง และระบบทุนนิยมโลก เป็นต้น

An analysis of study concepts of political, economic and social changes, and political change phenomena in different countries. Some examples to analyze are: the process of accessing political modernization, changes in revolution
of concepts of Marxists relating to dependent changes and revolution, and global capitalism.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54