1301511Political Corruption
การคอร์รัปชั่นทางการเมือง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการคอร์รัปชั่นทางการเมืองและการดำรงอยู่ของปรากฎการณ์ดังกล่าวในสังคมต่าง ๆ ในระยะเวลาที่ต่างกัน ประเด็นสำคัญที่จะหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์ ได้แก่ คอร์รัปชั่นในสังคมอุตสาหกรรม และในประเทศกำลังพัฒนา,
ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์รัปชั่นกับเสถียรภาพทางการเมือง และการควบคุมหรือการขจัดการคอร์รัปชั่น

Definitions of political corruption, and the existence of political corruption in different societies at different periods. Major issues to analyze include: corruption in industrialized society and in developing countries, relations between corruption
and political stability and control or elimination of corruption.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54