1301510Political Communication
การสื่อสารทางการเมือง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและตัวแบบในการสื่อสารทางการเมือง เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร ทางการเมือง การกำหนดสาระทางการเมือง การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การโฆษณาชวนเชื่อ การหาเสียง ภาพพจน์ มติมหาชน บทบาททางการเมืองของสื่อมวลชน ข้อโต้แย้งเรื่องการพึ่งพิงทาง
การสื่อสาร และการครอบงำทางการสื่อสาร

Concepts and models of such political communication as publicizing political information, determining political contents, convincing communication, propaganda, political campaigns, images, public opinions, roles of media in politics,
arguments on dependence upon communication, and communication domination.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55