1301506Military and Politics
ทหารกับการเมือง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทของสถาบันทหารในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศในเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา


Military institution roles in social, economic and political development of one or more countries in Asia, Africa, and Latin America.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54