1301505Local Politics and Government in Isan
การเมืองการปกครองท้องถิ่นอีสาน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1300206

Course Description
แนวคิดทางการเมืองท้องถิ่น ปัญหาการปกครองท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ปัญหาโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น อาทิ ปัญหาเชิงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537เป็นต้น ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับท้องถิ่น แนวคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาการเมืองท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Concepts of local politics; problems of local government in Isan, e.g. problems of local government structure such as structural problems of tambon administrative organizations according to Tambon Council and Tambon Administrative
Organization Act 1994; problems of local people participation; problems of relations between government agencies and local agencies; concepts and guidelines for solving problems of local politics in Isan.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54