1301501Public Law
กฎหมายมหาชน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองในรัฐ อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจ โดยเฉพาะการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย
อำนาจดุลยพินิจและอำนาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง การใช้อำนาจของศาล ปกครอง

Evolution, sources, philosophy, meaning, characteristics and types of public law ; theory on state’s administrative structuring ; power and singficant theories pertaining to the exercise of power, especially separation of power ;
discretionary power and mandatory power ; administrative act ; exercise of power by administrative court.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54