1301303Social Movements in Isan
ขบวนการสังคมในอีสาน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎี ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และโครงสร้างองค์กรของขบวนการทางสังคม การรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของชาวบ้านในภาคอีสาน เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในกระบวนการนโยบายสาธารณะ


Theories, strategies, tactics, and organizational structures of social movement, political mobilisation and power construction of villagers in
Isan to build bargaining power in the process of public policy; social and political movements and democratic society in social and political changes.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55