1301302Comparative Politics
การเมืองเปรียบเทียบ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองเปรียบเทียบ กรณีศึกษาเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ โดยเลือกเฉพาะบางประเทศที่สำคัญในกลุ่มประชาธิปไตย กลุ่มคอมมิวนิสต์ และประเทศโลกที่สาม
โดยเน้นละเอียดเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าที่ของระบบการเมืองเหล่านั้น

Concepts and techniques of investigation of comparative governments and politics, comparative case studies of different countries, only of some significant countries in the groups of democracy, communism and the Third World,
with an emphasis on detail relating to political changes, structures, elements, and functions of political systems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55