1301301Politics of Development in Isan
การเมืองเรื่องการพัฒนาในอีสาน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการพัฒนา การประยุกต์ทฤษฎีกับบทบาทของรัฐและกระบวนการทางการเมือง กรณีศึกษาการเมืองการพัฒนาในอีสาน


Conflicting theories about development, the application of theories to state roles and political processes; case studies of politics of development in Isan.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54