1300400Practicum in Political Science
การฝึกงานทางรัฐศาสตร์
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต6 (0-12-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นการศึกษาแบบนับหน่วยกิต การประเมินผลใช้เกณฑ์ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)


Field training in the government agency, local administrative organization, non-government organization, or private sector in order to gain direct experience from the agencies mentioned. Course grades will be S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55