0201419Introduction to Topology
ทอพอโลยีเบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201213 หรือ
0201213 หรือ
0201202 หรือ
0201213

Course Description
ปริภูมิเมตริก ปริภูมิเชิงทอพอโลยี การเชื่อมโยง การกระชับ


Matric space. Topological spaces. Connectedness. Compactness.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54