0201412Projective Geometry
เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนมติเบื้องต้นของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาพฉายแบบมีศูนย์กลาง หลักการทวิภาวะ ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย ความสัมพันธ์ฮาร์มอนิก ภาคตัดกรวย ทฤษฎีบทของปาสคาลและบริอองชอง ขั้วและเส้นเชิงขั้ว ผิวกำลังสอง อาวัตนาการ


Basic concepts of projective geometry. Central projection. The principle of duality. Axial perspectivity. Central perspectivity. Projective prespectivity. Harmonic relations. Conic sections. Pascal and Brianchon's theorem. Polar and polarline. Quadric
surface. Involution.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54