0126706Seminar on Regional literature
สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาสถานภาพการวิจัย การประเมินสถานภาพขององค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษา การสำรวจและเรียบเรียงสาระสังเขปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวางแผนออกแบบการวิจัย การจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์


Discussion on research status, assessment of the knowledge, concepts, theories and method study, review and arrangement of related literature, research dasign planning and thesis proposal development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52