0201402Introduction to Complex Analysis
คณิตวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201213 หรือ
0201213 หรือ
0201213

Course Description
คุณสมบัติของจำนวนเชิงซ้อน อนุพันธ์ ฟังชันวิเคราะห์ อินทิกรัล อนุกรม ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง การส่งคงรูป


Properties of complex numbers. Derivatives. Analytical functions. Integrals. Series. Residue theorem. Conformal mapping.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54