0126409Seminar on Khmer - Thai Relationship
สัมมนาความสัมพันธ์เขมร-ไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างเขมร-ไทย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และศิลปวัฒนธรรม


Seminar on Khmer - Thai relationship in economy, politics , and art and culture from the ancient time to present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54