0126404Problems and Khmer Usage
สภาพปัญหาและการใช้ภาษาเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการใช้ภาษาเขมรในการฟัง พูด อ่าน และเขียน สัมมนาการใช้ภาษาเขมรในปัจจุบัน


Principles of Khmer usage in listening, speaking, reading and writing; seminar(s) on current Khmer usage
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54