0126326Khmer Folklore
คติชนวิทยาเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของข้อมูลด้านคติชนประเภทของข้อมูลคติชนแนวคิดทฤษฎีในการวิเคาระห์ภูมิปัญญาและภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม


Definition and significance of folklore data; types of folklore data; concept and theory of analyzing wisdom and social and cultural reflections
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54