0126324Khmer Economy, Politics and Society in Present
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเขมรปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเขมรในปัจจุบัน แนวโน้มของเศรษฐกิจการเมือง และสังคมเขมรในอนาคต


Study of economy, politics and society in the present Khmer; trends of economy, politics and society in the future Khmer
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215