0126320Literature Related to Religion
วรรณกรรมศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของวรรณคดีศาสนาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณ แนวทางการศึกษาวรรณคดีประเภทนี้โดยใช้ทฤษฎีต่างๆ วิเคราะห์วรรณกรรมศาสนาด้านรูปแบบ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา ภาษา แนวคิด ปรัชญาศาสนาที่ปรากฏ เทคนิคกลวิธี และอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมศาสนากับศิลปะแขนงต่างๆ

Characteristics of religious literature appearing in old document; concept of the study of this type of literature through different theories; analysis of religious literature in terms of form, content, language, concepts and philosophy of religion;
techniques, strategies, and influence of Buddhism on literature; relationship between religious literature and different branches of arts.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55