0126205Khmer Conversation in Daily Life
การสนทนาภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะการสนทนาภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การสนทนากับกลุ่มชนต่างอาชีพ สังคม และวัฒนธรรมในกัมพูชา โดยฝึกทักษะกับเจ้าของภาษา


Practice of Khmer conversational skills used in daily life; vocabulary, idioms, and conversation related to daily life, communicate with Khmer in different occupation, society, and culture
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215