0201311Survey of Geometry
การสำรวจเรขาคณิต
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ ทฤษฎีบทเมเนเลาส์และทฤษฎีบทของเชวา อัตราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีชื่อเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิต การแปลงเบื้องต้น ทฤษฎีการแปลงแบบจุดเบื้องต้นของระนาบ เรขาคณิตโพรเจกทีฟ (ภาวะ
มีแกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วมภาวะโพตเจกทีฟ) รากฐานของเรขาคิต (ระบบสัจพจน์ การวิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้อบกพร่องของหนังสือ "เอลิเมนต์" ของยุคลิด) เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด (สัจพจน์ที่ 5 การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด)

Modern foundation of geometry, Menelaus' theorem, Ceva's theorem, cross ratio, three famous problems in geometry. Elementary transformations, projective geometry, non-Euclidean geometry.
เวลา 




  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet