0201308Abstract Algebra 1
พีชคณิตนามธรรม 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201241(#) หรือ
0201241

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่ม วง อินทิกรัลโดเมน และสนาม


Introduction to groups, ring, integral domains and fields.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54