0201303Mathematical Analysis
คณิตวิเคราะห์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0201112 และ 0201114 หรือ
0201112 หรือ
0201112 หรือ
0201112 หรือ
0201112

Course Description
ลิมิตความต่อเนื่อง อนุพันธ์ อินทิกรัล ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริงและของฟังก์ชัน


Limits. Continuum. Derivatives. Integrals. Sequences and series of real numbers and functions.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54