1205421Advanced Computer Simulation and Animation
การจำลองสถานการณ์และภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์และภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง การทำงานด้านเสียงและดนตรีในระบบดิจิทัล การพัฒนาลักษณะเนื้อหาสาระที่เน้นกระบวนการได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี


Advanced computer simulation and animation, outputting techniques for broadcast usage, incorporation of digital sound and music, good story character development, and development process with focus on end product.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215