1205416Journalism Photography
การถ่ายภาพทางวารสารศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและเทคนิคของการถ่ายภาพข่าว กระบวนการถ่ายภาพ ความหมายของภาพและการถ่ายทอดความหมายโดยภาพ


Theories and techniques of journalist photography, focusing on the production process and the meaning conveyed by images.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215