1205414Business Management in New Media
การจัดการธุรกิจสื่อนฤมิต
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและวิธีการบริหารและการจัดการด้านสื่อนฤมิต การวิเคราะห์กรณีปัญหาการบริหารและการจัดการด้านการลงทุน การคำนวณค่าใช้จ่าย การดำเนินการและการประเมินการดำเนินงาน


Principles and methods of new media administration and management, analysis of specific case about administration and management investment, expenditure calculation, procedure and evaluation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215