1205412Media Simulation Methods
วิธีการสื่อจำลองสถานการณ์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานและกระบวนการสร้างและการใช้รูปแบบการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมถึงการใช้โปรแกรมการจำลองสถานการณ์เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ การจัดการระบบคิว การทดสอบตัวแปรนำเข้าที่มีการกระจายแบบต่างๆ
เพื่อประมาณการผลลัพธ์ที่ต้องการ และการออกแบบการทดลองระบบจำลองสถานการณ์

Fundamentals and methods of building and using computer-based simulation models, including: the utility of simulation as a decision support tool; representing queuing systems in a computer model;
simulated sampling from distributions of input variables; point and interval estimates of expected values of output variables, and the design of simulation sampling experiments.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215