1205411Digital Video and Special Effect
ดิจิทัลวิดีโอและเทคนิคพิเศษ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิควิดีโอในการผลิตสื่อดิจิทัล การประยุกต์เทคนิคพิเศษ การสร้างสรรค์ การตัดต่อและการผลิตดิจิทัลวิดีโอ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะใช้เทคนิคพิเศษเพื่อช่วยสร้างดิจิทัลวิดีโอ


Applied special effect and video technique for digital media production; creating, editing, and producing digital video. Designed for the utilizing of more advanced technique in digital video production.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215