1205410Digital Media 3
สื่อดิจิทัล 3
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสร้างสรรค์และตัดต่อเสียงดิจิทัล เทคนิคและเครื่องมือเสียงระบบอะนาล็อกและการปรับเปลี่ยนเสียงอะนาล็อกไปเป็นเสียงระบบดิจิทัล, การตัดต่อเสียงเบื้องต้น รูปแบบเสียงและการปรับระบบเสียง
การเปลี่ยนเสียงระบบดิจิทัลเป็นเสียงระบบอะนาล็อก รวมทั้งพื้นฐานการใส่เทคนิคพิเศษเกี่ยวกับเสียงในงานสื่อนฤนิต

Digital sound creation and editing. Analog sound technique and equipment and analog to digital conversion, basic editing, formats and conversion, digital to analog conversion and basic sound effect techniques for new media.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215