1205407System Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขั้นตอนพื้นฐานของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ กระบวนการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบสิ่งที่จำเป็นของระบบ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการติดตั้งระบบ


Basic analysis steps of system analysis and design, requirement analysis, system analysis, system design, system requirement, software engineering and system installation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215