1205405Data Communication and Computer Network
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานระบบการสื่อสารข้อมูล แนวคิดเรื่องช่องทางและการเข้ารหัส การค้นหา การควบคุม และการแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้ระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพ ศึกษาความรู้เบื้องต้นของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสาร
การเข้ารหัสและการถอดรหัสในระบบเครือข่ายข้อมูล โปรโตคอลเครือข่ายและเลเยอร์ส่วนที่อยู่สูงกว่าระดับเครือข่าย การสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งโปรโตคอล TCP/IP และอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล

Fundamentals of data communication systems; the ideas of channel capacity and coding, control and error detection and correction in an efficient communication system. An introduction to existing communication hardware and systems.
data network system encryption and decryption, network protocols with emphasis on higher than network layers, telecommunication transmission, including TCP/IP and Internet protocols.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215