1205404Digital Paradigm
กระบวนทัศน์ดิจิทัล
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์สู่โลกดิจิทัล ผลที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยอ้างอิงถึงวัฒนธรรมและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งผลที่มีต่อวัฒนธรรมของมนุษยชาติในอนาคต


Paradigm shift to a digital world will affect international cultures and societies, including reference to present culture and society as well as the effect for the future for humanity as a culture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215