1205402New Media Senior Project2
โครงงานสื่อนฤมิต2
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต4 (0-8-16)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1205401

Course Description
การพัฒนางานตามเค้าโครงที่เสนอผ่านแล้วในรายวิชา 1205 401 โครงงาน สื่อนฤมิต 1 และนำเสนอผลงานต่อกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจ


Developing the product followed the proposal and will be presented to the faculty members and interesting audiences.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215