1205401New Media Senior Project1
โครงงานสื่อนฤมิต1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาสื่อนฤมิต
หน่วยกิต2 (0-4-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดทำโครงงานสื่อนฤมิตที่สนใจ พร้อมทั้งเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เขียนเค้าโครงเพื่อพัฒนาผลงาน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและเผยแพร่


Senior project in new media area of mutual interest to a student and a faculty member in the department. A written proposal and the project production are required and will be presented to the faculty members and interesting audiences.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215