1204462Software Project Management
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201301

Course Description
กระบวนการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนกระทั่งสำเร็จ โดยเน้นขั้นตอนการวางแผน และควบคุมโครงการ การควบคุมต้นทุน การควบคุมกำหนดการ การจัดสรรทรัพยากร
การประสานประโยชน์ในระหว่างผู้เกี่ยวข้องโครงการ ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อโครงการ การแข่งขันเพื่อให้ได้โครงการ กระบวนการจัดทำสัญญาว่าจ้างในธุรกิจ อุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ ในฐานะผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง

This course will cover the complete administrative processes of software project management: planning and controlling, costing, staffing, resource allocation, and stakeholders coordination.
Evaluation of governmental and economic factors that can affect the project. Competing to win bid for the projects. Different roles in project contracting processes with different organizations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215