1204443Telecommunications and Networking Laboratory
ปฏิบัติการโทรคมนาคมการสื่อสารและเครือข่าย
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต1 (0-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปฏิบัติการระบบสื่อสาร Local Area Networks, Wide Area Networks,Packet-Switched Networks โพรโตคอล การออกแบบระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212