1204358Computer Vision and Image Processing
การแสดงผลและการประมวลผลภาพ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิคที่สำคัญทางการแสดงผลและการประมวลผลภาพ การได้มาซึ่งภาพ ภาพดิจิตัล และคุณสมบัติของภาพดิจิตัล การประมวลผลภาพ การจำแนกส่วนของภาพ การแทนลักษณะของรูปร่าง การรู้จำวัตถุ
การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว และกรณีศึกษา เช่น การรู้จำวัตถุ และการตามรอยวัตถุ และการประยุกต์ใช้งานของมโนทัศน์คอมพิวเตอร์

Introduces principal ideas and techniques of computer vision and image processing. This course includes image acquisition, digital image and its properties, image preprocessing,
segmentation (threshold, edge- and region-based segmentation), shape description and modeling, recognizing and tracking object, motion analysis and applications of computer vision.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215