1204353Fundamentals of UNIX
พื้นฐานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบปฏิบัติการยูนิกส์ คำสั่งยูนิกส์ สิ่งแวดล้อมของระบบยูนิกส์ เคอร์เนลของยูนิกส์ การจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ อินพุทเอาท์พุทในยูนิกส์ ระบบแฟ้มข้อมูล การใช้คำสั่งเชลล์สคริปต์บนระบบปฏิบัติการยูนิกส์


Introduces the UNIX Operating System. This course includes UNIX commands, UNIX environment, Kernel Services, Process Management, Memory Management, File System Input/Output in Unix and Unix shell scripts.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215