1204351Advanced Programming
การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1204201

Course Description
ศึกษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดยเลือกใช้ภาษาที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในขณะนั้น


Study of advanced and interesting topics in computer programming using any popular programming languages in software industry.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215