1204341Data Communication
การสื่อสารข้อมูล
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาระบบการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การใช้รหัสในการระบบการสื่อสารตัวกลางการควบคุม ข้อผิดพลาดที่มีประสิทธิภาพในระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ที่มีใช้อยู่ ระบบเครือข่ายข้อมูล การเข้าและถอดรหัสข้อมูล การโปรโตคอลระดับเครือข่ายขึ้นไป
การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย โปรโตคอล TCP/IP,Internet Protocal


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212