1204332Systems Analysis and Design
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ กระบวนการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การออกแบบสิ่งที่จำเป็นของระบบ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการติดตั้งใช้งาน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24