1204313Programming 3
การโปรแกรม 3
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การโปรแกรมบน WWW (World Wide Web) การเขียน CGI (Computer Gateway Interface) รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อการจัดการฐานข้อมูลผ่าน WWW และรวมถึงการนำเสนอสารสนเทศจากฐานข้อมูลผ่าน WWW 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24