1204306Seminar
สัมมนา
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (0-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:ลงทะเบียนพร้อมกับโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

Course Description
การบรรยายและอภิปรายเรื่องที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์


Presentation and discussion of interesting topics in Computer Science
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215