1204304Network and Operating System Laboratory
ปฏิบัติการเครือข่ายและระบบปฏิบัติการ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต1 (0-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1204301 และ 1204303 หรือ
CON1204301 หรือ
CON1204303

Course Description
ปฏิบัติการระบบเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างการนำความรู้และหลักการจากวิชา 1204 301และ 1204 303 ไปนำปฏิบัติ เช่น การออกแบบ และการทดลองนำเทคโนโลยีด้านระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่ายต่างๆ ไปใช้งานจริง


Experiments to reinforce the principles taught in 1204 301 and 1204 303. This laboratory course provides students with the design, implementation and uses of the existing network and operating system technologies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215