1204217Assembly Language Programming
การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201101 หรือ
0012001 หรือ
0012001

Course Description
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ การแทนตัวเลขและตัวอักษร รูปแบบของคำสั่ง การเขียน ผังงาน การโปรแกรมภาษาเครื่องและภาษาแอสแซมบลี การดัดแปรเลขที่อยู่ การกำหนดเลขที่อยู่โดยอ้อม การเขียนโปรแกรมย่อยเฉพาะงาน และระบบการแปรช่วยจำ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22