1204101Fundamentals of Computer Science
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการด้านฮาร์ดแวร์ เครือข่ายตรรกะและตารางความจริง อุปกรณ์รอบข้าง หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีและภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม
ทฤษฎีของขั้นตอนวิธี รวมทั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ ตัวแปรภาษา


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215