1203459Communication and National Development
การสื่อสารกับการพัฒนาประเทศ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาการสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต3 (3-1-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของการสื่อสารมวลชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การวางแผนการสื่อสาร การวิจัยการบริหารการสื่อสาร และการบริหารระบบสื่อสารของประเทศ วิเคราะห์ปัญหาสังคมในประเทศต่างๆ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215